Veelgestelde vragen

Algemene voorwaarden

 • Wat zijn de algemene voorwaarden?

  1. Algemeen

  Met betrekking tot onze verkopen gelden uitsluitend de hierna volgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de koper onder verwijzing naar diens verkoop- en/of aankoopvoorwaarden, worden hierdoor weerlegd.

   

  2. Aanbiedingen

  Orders/bestellingen zijn rechtsgeldig indien deze door middel van online betaling zijn uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor aanvullingen, wijzigingen en nevenovereenkomsten. Mondelinge afspraken zijn in geen geval rechtsgeldig.

   

  3. Garantie – productaansprakelijkheid – reclamatie

  3.1. De verkoper garandeert dat de producten vrij zijn van gebreken op het moment van levering en voldoen aan de specificaties zoals gepubliceerd in haar documentatie (onder voorbehoud van drukfouten).

  3.2. Indien een product een gebrek heeft of niet voldoet aan de specificaties, zal de verkoper het product op haar kosten vervangen. De aansprakelijkheid beperkt zich tot het vervangen van het product, garantie is beperkt tot het leveren van goederen, vrij van gebreken. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade.

  3.3. De koper dient binnen 8 dagen na bekend te zijn met het gebrek de verkoper schriftelijk per aangetekend schrijven te informeren. Indien dit niet gebeurt vervalt het recht op vervanging van de goederen.

  3.4. De verkoper staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

   

  4. Prijzen

  4.1. Wanneer een bezoeker van de webshop ingelogd is met een zakelijk account worden de gereduceerde hoveniersprijzen weergegeven, exclusief BTW. In alle andere gevallen wordt de prijs inclusief BTW vermeld. Bij bestellingen binnen Nederland brengen we geen tasrsnportkosten in rekening. 

  4.2. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

  4.3. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 1.500,00.

   

  5. Leveringen en levertijd

  5.1. Leverdata zijn alleen bindend wanneer deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd. Principieel wordt bij de opgave van een leverdatum altijd de vermelding "verwachte" genoteerd om de niet-bindende tijdsfactor aan te duiden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

  5.2. Gardliner.nl verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, dan ontvangt u daarvan binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling bericht.

  5.3. Leveringen op bouwplaatsen gebeuren op voorwaarde dat er berijdbare wegen aanwezig zijn. Het lossen en de daaraan verbonden risico's zijn voor rekening van de opdrachtgever. Wachttijden van langer dan 30 minuten kunnen apart aangerekend worden. Het lossen van het materiaal dient door de koper te geschieden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   

  6. Overmacht

  6.1. De in art. 5 bedoelde levertermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

  6.2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.

  6.3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

   

  7. Naleving en transport

  7.1. Zodra de goederen aan de transporteur zijn overhandigd is aan onze leverplicht voldaan. Vanaf dit moment zijn alle risico’s voor rekening van de opdrachtgever.

  7.2. Het transport gebeurt in elk geval voor risico van de opdrachtgever. Verzekering gebeurt alleen na uitdrukkelijke opdracht hiertoe door de opdrachtgever en gebeurt voor diens rekening.

  7.3. Bij niet-afname van bestelde goederen heeft de leverancier het recht een forfaitaire schadevergoeding van 40% van de waarde van de goederen te eisen voor zover de goederen nog niet zijn geleverd. Geleverde goederen worden niet teruggenomen.

   

  8. Afname

  De opdrachtgever moet klaarblijkelijke gebreken, beschadigingen door het transport, verkeerde hoeveelheden en verkeerde leveringen bewijzen. Doet hij dit niet, dan geldt dat de goederen overeenkomstig de bestelling zijn afgenomen. Afgekeurde goederen mogen niet ingebouwd of verwerkt worden.

   

  9. Eigendomsvoorbehoud

  9.1. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

  9.2. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de levering van goederen uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

   

  10. Ontbinding

  10.1. Onverminderd het bepaalde in art. 9 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de verkoper, natuurlijk persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsanerings-regeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boetelschuld erkent.

  10.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

   

  11. Toepasselijk recht

  11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  11.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

   

  12. Annulering van een geplaatste order

  In geval van annulering van een reeds geplaatste, doch nog niet aan de klant uitgeleverde order wordt door Gardliner.nl 50% van het orderbedrag in rekening gebracht.

Bestellen en betalen

 • Hoe kan ik betalen?

  Nederlands factuuradres / Nederlandse bankrekening

  Wanneer u een Nederlands factuuradres / Nederlandse bankrekening heeft, kunt u na het plaatsen van een bestelling de betaling direct verrichten door middel van Ideal. U ontvangt van Gardliner.nl een orderbevestiging met uw besteloverzicht. Hierin staan onze gegevens en die van u vermeld. Wij nemen apart contact met u op om een afspraak te maken voor de levering.

   

  Buitenlands factuuradres / buitenlandse bankrekening

  Foreign invoice addresses / foreign bank accounts

   

  Wanneer u een buitenlands factuuradres / buitenlandse bankrekening heeft, is het niet mogelijk om online uw betaling te verrichten. U ontvangt van Gardliner.nl een factuur voor uw bestelling en de transportkosten. Hierin staan onze gegevens en die van u vermeld. Wij nemen apart contact met u op om een afspraak te maken voor de levering.

   

  With a foreign invoice address / foreign bank account it is not possible to pay online. Gardliner.nl will send you one invoice for your order and for the transportation costs. We will contact you separately to plan the delivery of your order.

 • Hoe weet ik of mijn bestelling verwerkt is?

  Nadat wij de betaling ontvangen hebben, ontvangt u van ons een bevestiging van uw bestelling. Hierna zullen wij contact met u opnemen om een leverdatum af te spreken.

Garantie

 • Wat zijn de garantie voorwaarden?

  Gardliner.nl garandeert dat de producten vrij zijn van gebreken op het moment van levering en voldoen aan de specificaties zoals gepubliceerd in haar documentatie (onder voorbehoud van drukfouten). Indien een product een gebrek heeft of niet voldoet aan de specificaties, zullen wij het product op onze kosten vervangen. De aansprakelijkheid beperkt zich tot het vervangen van het product, garantie is beperkt tot het leveren van goederen vrij van gebreken. Gardliner.nl is niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade.

  De koper dient binnen 8 dagen na bekend te zijn met het gebrek Gardliner.nl schriftelijk per aangetekend schrijven te informeren. Indien dit niet gebeurt, vervalt het recht op vervanging van de goederen.

  Gardliner.nl staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Gardliner.nl kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Mijn account

 • Waar maak ik een zakelijk account aan?

  Via Inloggen / Mijn account  of via het euro-teken bovenin de pagina van Gardliner.nl kunt u een account aanmaken. U dient hierbij eenmalig een aantal gegevens te registreren, waaronder uw KVK-nummer en uw BTW-nummer. Wanneer uw registratie succesvol is verlopen, ontvangt u van ons een bevestigingsmail. 

 • Wat houdt een zakelijk account in?

  U maakt een zakelijk account aan wanneer u een eigen bedrijf heeft. Met een zakelijk account geniet u van gereduceerde prijzen. U hoeft uw gegevens slechts eenmalig in te voeren. Dit bespaart u tijd bij een vervolgbestelling. Verandert er iets aan uw gegevens? Dan kunt u deze eenvoudig zelf aanpassen. Met een zakelijk account beschikt u over een overzicht van uw bestelling.

 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik doen?

  Via Inloggen / Mijn account  of via het euro-teken bovenin de pagina van Gardliner.nl komt u op de registratie / inlogpagina. Op de rechterzijde van de pagina, onder de inlogvelden, klikt u op: "wachtwoord vergeten?". U ontvangt van ons een e-mail met een link. Klik op die link die u vervolgens naar een pagina leidt waarop u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken. 

Nieuwsbrief

 • Hoe meld ik me aan voor de nieuwsbrief?

  U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden via MIJN ACCOUNT, maar dit kan ook direct bij het aanmelden van een account, onderaan de website in de footer of tijdens het plaatsen van een bestelling bij de webshop. Indien u geen gebruik meer wilt maken van de nieuwsbrief kunt u zich afmelden in MIJN ACCOUNT onder het kopje "nieuwsbrieven".

Prijzen

 • Hoe zie ik de hoveniersprijzen?

  Om de hoveniersprijzen te zien, dient u ingelogd te zijn met een zakelijk account. Via Inloggen / Mijn account  of via het euro-teken bovenin de pagina van GardLiner.nl komt u uit op de inlogpagina. U gebruikersnaam is uw e-mailadres. Na het inloggen met uw zakelijke account worden de hoveniersprijzen weergegeven (excl. BTW).

Transport- en Leveringsvoorwaarden

 • Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

  Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, zullen wij contact met u opnemen om een afleverdag in te plannen. De afleverdag is afhankelijk van de voorraad van het type GardLiner. Om samen met u een leveringsdatum in te plannen, is het van belang dat u ons voorziet van een correct telefoonnummer. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

 • Wanneer bestel ik vrachtvrij?

  Bij een bestelling naar een Nederlands afleveradres worden er geen transportkosten in rekening gebracht. Dit geldt niet voor de transport van leveringen naar een buitenlands afleveradres. Transportkosten naar een buitenlands afleveradres worden apart berekend en gefactureerd. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

 • Hoeveel bedragen de transportkosten buiten Nederland?

  De producten van Gardliner.nl kunt u ook op een adres buiten Nederland laten bezorgen. De kosten voor het transport naar een buitenlands adres worden apart berekend en achteraf gefactureerd. De bestelling wordt pas geleverd wanneer de transportkosten voldaan zijn. De kosten voor een buitenlandse levering worden in uw webshopbestelling met €0,00 weergegeven. U ontvangt één factuur voor de bestelde producten én de transportkosten.

  Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

   

  It is possible to deliver your order of Gardliner.nl  to a foreign address. The costs for a foreign delivery are being calculated separately. It is recommended to contact our customer service ( +31 (0) 45 535 50 30 /  info@gardliner.nl) before placing the order. The cost for foreign deliveries are being indicated with € 0,00 on Gardliner.nl. After placing the order you will receive one invoice for your order and the transportation costs.

Privacy